Ο ασεβής μυλωνάς και το θαύμα του Αγ.Σπυρίδωνος στην Ναύπακτο!


Ότι συνέβη την 12 μεσούντος μηνός,μνήμην του Αγίου Σπυρίσωνος είς Ναύπακτον είναι εκπληκτικόν,είναι άξιον θαυμασμού και ούκ ολίγης παρατηρήσεως. Είναι θαύμα πράγματι.
 Έξωθεν της πόλεως της Ναυπάκτου ο Ι.Μούσγος έχει έναν υδρόμυλον,από τον οποίον ούκ ολίγα κερδίζει. 

Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πολύ ευλαβής προς τα θεία. Είναι εξ εκείνων οίτινες όταν διατρέχουν κίνδυνον επικαλούνται την αρωγήν της θείας δυνάμεως προς διάσωσίν των. Καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Μούσγος,προτιμά πάντοτε την εργασίαν του,αδιαφορών εάν η ημέρα εν ήν εργάζεται είναι επέτειος αγίου τινός,ή ημέρα επίσημος επιβάλλουσα τρόπον τινά αργίαν.

 Και προχθές,εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος,ο έν λόγω μυλωθρός εζήτησε να εργασθή διότι είχε να αλέση πολύν αραβόσιτιν. Και ήθελησε ν'αρχίση τήν εργασίαν του προ της Θείας Λειτουργίας ,πράγμα τό οποίον έκαμε κακήν εντύπωσιν εις τον υιόν του.
-Δεν κάνει,πατέρα,να αρχίσωμεν από τώρα τη δουλειά,παρετήρησεν ούτος.

περισσότερα εδώ: πηγή

About katiatser

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου